Recyklační příspěvek pro provozovatele

Recyklační příspěvky slouží k vytvoření dostatečných zdrojů pro budoucí zpracování fotovoltaických panelů po skončení jejich životnosti.

Legislativa

Problematika je řešena novelou zákona 185/2001 Sb. o odpadech, která vstoupila v platnost v květnu 2012, a parametry určila prováděcí vyhláška 352/2005 Sb., novelizovaná v červnu 2013. Ta stanovila minimální výši recyklačního příspěvku na 8,50 Kč/kg, způsob výpočtu hmotnosti fotovoltaické elektrárny vycházející z výkonu registrovaného u Energetického regulačního úřadu a koeficientu průměrné hmotnosti 0,11 kg/Wp.

Vzorec

U solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013, které tvoří součást solární elektrárny, se údaj o jejich hmotnosti určí podle vzorce:

M = P x K

M – představuje hmotnost solárních panelů instalovaných v solární elektrárně pro účely výpočtu minimální výše příspěvku uvedenou v kg.

P – představuje výkon solární elektrárny podle licence na výrobu elektřiny v této solární elektrárně vydané ERÚ uvedený ve wattech (Wp).

K – představuje průměrnou hmotnost solárního panelu připadající na jednotku výkonu, tato průměrná hmotnost činí 0,11 kg.

Recyklační příspěvek

Minimální sazba pro výpočet minimální úhrnné výše příspěvků provozovatele solární elektrárny, který plní povinnosti podle 37p odst. 2 zákona, a minimální výše uložených peněžních prostředků na účelově vázaném bankovním účtu činí 8,50 Kč.

Celkový příspěvek se vypočte jako součin váhy M a minimálního příspěvku 8,50 Kč.

Příklad

Pan Procházka vlastní FVE o výkonu 4,6 kWp složenou z 20ti panelů à 230 Wp. Na ERÚ získal licenci na 5 kWp. Klient se rozhodl pro jednorázovou platbu.

Výpočet příspěvku:

Průměrná váha FVE: 5.000 × 0,11 = 550 kg

Celková výše příspěvku: 550 × 8,50 = 4 675,– Kč

Včetně DPH ve výši 21 %: 4.675 × 1,21 = 5 656,75,- Kč