Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EC (na úrovni EU)

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive, známá jako direktiva WEEE) vstoupila v platnost 13. srpna 2012. Členské státy mají povinnost směrnici zapracovat do národní legislativy do 14. února 2014. Jde o přepracované znění směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Klíčová sdělení směrnice týkající se fotovoltaických panelů:

  • solární panely byly zahrnuty do 4. skupiny EEZ Spotřební elektronika a fotovoltaické panely.
  • u zařízení s dlouhým životním cyklem, která spadají do oblasti působnosti této směrnice, jako jsou například solární panely, by mělo být co nejlépe využito stávajících systémů sběru elektroodpadu.

Směrnice č. 2012/19/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních: